Duidelijkheid boven alles

Algemene voorwaarden Pierce BV

1. algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Peirce en haar opdrachtgevers.

2. grondslag offertes
Offertes van Peirce zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Peirce zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3. ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Peirce nodig heeft. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij die werkzaamheden van Peirce betrokken (zullen) zijn. Als Peirce daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Peirce kosteloos een eigen werkruimte.

4. het betrekken van derden bij de opdrachtvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Peirce geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. product omschrijving
Het eindproduct zal in grote mate lijken op de in bijlage weergegeven voorbeelden.

6. medewerkers
6.1. wijziging adviesteam
Peirce kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien Peirce meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de opdracht ongunstig beïnvloeden.
6.2. het aantrekken of in dienst nemen van wederzijdse medewerkers
Geen van de partijen mag zonder overleg met de wederpartij tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht medewerkers van de wederpartij in dienst nemen of met hen over indiensttreding onderhandelen.

7. tarieven en kosten van de opdracht
De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven, exclusief BTW.
Eventuele meeruren worden vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd. Eventuele andere kosten worden alleen na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever in rekening gebracht.
Bij een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en/of kosten behoudt Peirce zich het recht voor om tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen door te berekenen.

8. betalingsvoorwaarden
De facturering zal in gelijke delen (van de totale offerte) maandelijks plaatsvinden. Betaling van de facturen van Peirce dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

9. wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Peirce de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10. duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Peirce worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Peirce verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Peirce kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De eindafrekening is goedgekeurd indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na dagtekening bij Peirce reageert.

11. tussentijdse beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een partij van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Peirce vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Peirce mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Peirce behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor, tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de werkzaamheden zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Peirce. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Peirce. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13. vertrouwelijkheid
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van elkaar jegens derden. Peirce zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

14. toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.